Mesajlar Etiketlendi ‘oyun mekanikleri’

Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi’nde yayınlanmıştır.

Erişim için: Tıklayınız!

Dr. Yavuz Demirbaş

Öz: Oyun çalışmalarında oyun biçimi ve oyun anlatılarının ilişkisi uzun süren tartışmalara neden olmuş bir konudur. Ludoloji, oyunların diğer iletişim araçlarından farklı yönlerini göz önünde bulundurarak, oyun biçimini merkeze alan bir ekol ve bu ekolün önerdiği yöntemler bütünüdür. Oyun çalışmalarındaki kuramsal tartışmaların, somut oyun örneklerinin analizi ile desteklenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada DayZ oyununun oyun biçimsel bir analizi yapılarak oyun anlatısının nasıl kurulduğu incelenmektedir. Oynanış kavramı çerçevesinde DayZ’nin geliştirme süreci, oyun dünyası, öyküsü, teknolojik altyapısı ve oyun mekaniklerine odaklanılmaktadır. Oynanışı tamamlayan diğer bir unsur da oyuncuların oyun içindeki eylemleridir. Oyuncuların kendi öykülerini nasıl oluşturdukları ele alınırken, dijital oyun etnografisi yöntemlerinden faydalanılmıştır. Oyuncu kültürü ve üretimleri için örnek olarak Village topluluğu alınmıştır. Dijital oyunlarda görsel şiddet öğelerinin en sık ele alınan araştırma konusu olduğu günümüz şartlarında, bu çalışma DayZ oyunu çevresindeki toplulukların yardımlaşma, iş birliği ve dostluk içeren ortak üretimlerine yönelerek oynanışta ortaya çıkan anlamların farklı boyutlarının da altını çizmektedir.

The Relation of Gameplay and Narrative in Video Games: DayZ Video Game and Village Community

Abstract: The relation between game narrative and game form is a subject that has provoked protracted discussion in game studies. As an approach and a set of methods proposed by this approach, ludology makes a distinction between games and other media and focuses on game form. Theoretical discussions in game studies need to be supported by the analyzes of the examples taken from the games themselves. This study examines how the narrative of DayZ is constructed by conducting a game-formal analysis. To this aim, the study focuses on the concept of gameplay, which is connected to the development process, gameworld, story, technical base, and game mechanics of the game. Another element that completes the gameplay is the set of player actions in the game. The ethnographic methods of digital play have been used to discuss how players create their own stories. The Village community was taken as an example to work on the player’s culture and productions. While contemporary research frequently chooses to handle the theme of violence in digital games, this paper underlines different dimensions of meanings emerging from gameplay by elaborating on the productions of DayZ communities, which shows solidarity, co-operation, and friendship.

the company of myself

Bu makale Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi Temmuz 2015 sayısında yayınlanmıştır.

Dergi sitesine bağlanmak için: http://josc.selcuk.edu.tr/article/view/1075000564/pdf_45
İndirmek için: http://josc.selcuk.edu.tr/article/download/1075000564/pdf_45
DOI:
http://dx.doi.org/10.18094/si.05694

Dijital Oyunlara “Oyun Türü” Yaklaşımlarının Sorunları: “Platform Oyunları” Türü Örneği
Kerem Yavuz Demirbaş

Özet

Dijital oyunlar popüler anlamda “aksiyon oyunları”, “gündelik oyunlar” ve “sanat oyunları” gibi türsel kategoriler altına yerleştirilmekte ve bu tür ifadeleri ile belirli bir oyuncu kitlesi oyunlara yönlendirilmektedir. Ancak akademik çalışmalar açısından bu ve benzeri “tür yaklaşımları” sorunlar ortaya koymaktadır. Oyunların incelenmesinde oyun biçimi ve anlatı açısından daha sağlıklı bir tür yaklaşımına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doğrultuda varolan tür yaklaşımları eleştirel olarak incelenecek ve oyun araştırmalarında popüler oyun türlerine yanıt olarak ortaya atılmış tür analizlerinin yeterliliği “platform oyunları” türü örneğine bakılarak değerlendirilecektir.

Anahtar kelimeler

Dijital Oyunlar, Oyun Türleri, Platform Oyunları, Oyun Araştırmaları

Abstract

Digital games are categorized in different genres such as “action games”, “casual games”, “art-games” etc. which makes it easy to direct the right target gamer auidence to the right digital games. But from the perspective of game studies, using these genre con-
ventions is problematic. A genre categorization based on game form and narrative is needed for a critical analysis of games. This paper will elaborate on existing genre approaches in game studies, which are offered as critical alternatives to popular genre conventions. Their validity will be analyzed with selected games from “platform games” genre.

Keywords: Digital games, game genres, platform games, game studies